MediConnect

 

Toename verkeerde bedden in ziekenhuizen knellend probleem

Iedere dag liggen er in Nederlandse ziekenhuizen gemiddeld 727 patiënten die geen ziekenhuisbehandeling meer nodig hebben, te wachten op vervolgzorg. Dit kost de ziekenhuizen naar schatting 146 miljoen euro per jaar.

Dit blijkt uit cijfers die Dutch Hospital Data (DHD) heeft aangeleverd op verzoek van Zorgvisie en uit een eigen peiling.

Stijging

Vorig jaar ging het om 265.299 verkeerdebeddagen, zo blijkt uit cijfers van DHD op basis van zeventig ziekenhuizen. Het ging hierbij om 44.284 patiënten. Dat is een stijging vergeleken met het jaar daarvoor: in 2021 zijn in totaal 201.219 verkeerdebeddagen geteld, van 36.855 patiënten.

Zorgvisie hield een peiling waarop 23 ziekenhuizen hun cijfers aanleverden. Als deze worden geëxtrapoleerd voor alle ziekenhuizen, komt het aantal verkeerdebeddagen in 2022 op 289.951. Het werkelijke aantal voor 73 ziekenhuizen zal er ergens tussenin liggen. Dat zou betekenen dat het gemiddelde van 727 patiënten per dag nog iets hoger uitvalt.

Probleem verkeerde bed

De verkeerdebeddenproblematiek is al vijf jaar een hardnekkig probleem. De grootste groep bestaat uit kwetsbare ouderen die wachten op een plek in het verpleeghuis. Ziekenhuizen krijgen er maar weinig vat op. Uit een eigen peiling die Zorgvisie hield onder de Nederlandse ziekenhuizen, blijkt dat in twintig ziekenhuizen vorig jaar 13.623 patiënten op een verkeerd bed lagen, de meesten uitbehandeld en wachtend op vervolgzorg. Per ziekenhuis in de onderzoeksgroep is dat gemiddeld 681 patiënten per jaar. Drieëntwintig ziekenhuizen meldden gezamenlijk 91.247 verkeerdebeddagen in 2022, 3967 opnamedagen per ziekenhuis.

Samenwerking cure en care

De meeste ziekenhuizen zien het aantal verkeerdebeddagen gestaag stijgen over de jaren. Het goede nieuws is dat een aantal ziekenhuizen samen met partners in de regio de doorstroom enigszins op gang weten te houden. Zij melden dan ook een vermindering van het aantal verkeerde bedden op jaarbasis. In de onderzoeksgroep waren dat twee ziekenhuizen. Desondanks ervaren alle ziekenhuizen de verkeerde bedden nog steeds als groot probleem.

Wachttijden

De wachttijden per ziekenhuis liepen uiteen van enkele dagen met uitschieters tot zeven weken. De overall gemiddelde wachttijd in de onderzoeksgroep is 4,6 dagen.

Kosten

De kostenberekening was de lastigste vraag. Meerdere ziekenhuizen zeiden dat dit niet goed is te berekenen omdat dit van te veel verschillende variabelen afhangt. Zo is immers niet vooraf te zeggen welke patiënt met welke diagnose en behandeling op het verkeerde bed had kunnen liggen. Sommige ziekenhuizen hebben ELV-bedden voor kort verblijf, waar ook mensen liggen te wachten, maar waar een andere vergoeding aan hangt.

Een ziekenhuis dat wel een poging deed, was Medisch Spectrum Twente: “Verondersteld, dat door een ‘verkeerd bed’ een gemiddelde opname niet kan plaatsvinden, dan mist het ziekenhuis ongeveer 900 euro aan omzet. Het verkeerde bed heeft een omzet van 350 euro. Dat betekent dat het ziekenhuis per verkeerdebeddag 550 euro aan omzet mist. Voor dit ziekenhuis: 550 x 3641 = ruim 2 miljoen euro.” De rekensom losgelaten op het totale aantal verkeerde bedden in Nederland, zou dat uitkomen op minimaal 145 miljoen euro.

Oplossingen

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen stelt dat de oplossingen liggen in de samenwerking met ketenpartners. “Door informatie over beschikbare capaciteit te delen en deze op elkaar af te stemmen, kan slimmer worden omgegaan met de beschikbare capaciteit. Zo is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle zorgaanbieders in de regio.”

Ommelander Ziekenhuis in Groningen ziet de huidige bekostiging als belangrijke factor: “Naar ons idee ligt de oplossing in het ontschotten van de indicatie en dus de financiering van de geriatrische revalidatiezorg en de Wlz; en daarmee de korting van verpleeghuizen afschaffen indien zij binnen 6 weken de patiënt niet gerevalideerd kunnen krijgen en naar de Wlz moet.”

Het Sint Jans Gasthuis in Weert maakt afspraken met vvt-instellingen hoeveel patiënten er kunnen doorstromen naar elders en houden daarmee rekening bij het plannen van de zorg in het ziekenhuis. “Dus integrale capaciteitsplanning over de hele keten. Vvt-instellingen lopen weer tegen de budgettaire kaders van verzekeraars aan, wat maakt dat het een lastig op te lossen probleem is. Maar feit blijft dat er een grote groep mensen in het ziekenhuis liggen die daar eigenlijk niet thuishoren.”

Ziekenhuizen

Voor de peiling zijn de afdelingen persvoorlichting van alle 73 ziekenhuizen in Nederland benaderd. Hiervan konden 24 de vragen beantwoorden, elf lieten weten te druk te zijn of de cijfers moeilijk te kunnen vinden. De overige stuurden geen bericht terug. Een ziekenhuis was niet bereikbaar. De groep van 24 respondenten bestaat zowel uit umc’s, topklinische als algemene ziekenhuizen.

Bij dezen bedankt Zorgvisie iedereen uit de respondentengroep die heeft meegewerkt aan deze peiling.

 

Bron: Zorgvisie.nl