MediConnect

 

Vier ggz-aanbieders kregen vrijstelling van de bank na zwaar jaar

Afgelopen jaar is financieel een slecht jaar geweest voor de ggz-aanbieders. Het resultaat verdween als sneeuw voor de zon door onder meer hoog ziekteverzuim, vraaguitval tijdens het staartje van de pandemie, moeite bij het vinden van personeel en een nadelige implementatie van het zorgprestatiemodel. Ten minste vier grote aanbieders moesten met de bank om tafel nadat de bankconvenanten werden verbroken.

Het gaat om GGNet, GGZ Rivierduinen, GGZ Breburg en Altrecht. In alle gevallen zijn waivers verstrekt en soms nieuwe afspraken gemaakt.

Zo voldeed GGNet niet meer aan het bankconvenant met ING na een negatief resultaat van 4,7 miljoen en een EBITDA-resultaat van 2,1 miljoen. Er is een waiver verstrekt voor het niet voldoen aan het convenant over 2022. Afgelopen juli zijn er nieuwe afspraken gemaakt met de bank. De minimale EBITDA-eis is voor 2023 verlaagd van 8,5 miljoen euro naar 6 miljoen euro.

Minder directe zorg

Het bestuur schrijft in het jaarverslag dat er minder directe zorg is geleverd. Ook is er sprake was van een lagere bedbezetting dan begroot en zijn er minder patiënten behandeld dan afgesproken met zorgverzekeraars. Zo was het lastig om voldoende regiebehandelaren te vinden. Een locatie heeft hierdoor tijdelijk een opnamestop gehad.

Verder was het ziekteverzuim en het aantal patiënten dat niet kwam opdagen significant hoger dan in 2021 waardoor minder consulten werden gerealiseerd. Daarnaast zorgde het verdisconteren van de indirecte tijd in de tarieven voor de directe tijd in het zorgprestatiemodel ervoor dat de tarieven voor consulten niet meer dekkend waren. Voor 2023 gaat GGNet uit van een positief resultaat van 2,5 miljoen euro.

Kostprijsonderzoek

Alle andere instellingen halen ook het hoger ziekteverzuim onder personeel en vraaguitval onder cliënten door de coronapandemie aan. GGZ Rivierduinen verwijst ook naar het zorgprestatiemodel (ZPM) die nadelig uitpakte. “Op basis van nadere analyse zal worden bepaald hoe verder te handelen in 2023. Onzeker is of het kostprijsonderzoek van de NZa ook tot passende herijking van de tarieven leidt.”

GGZ Rivierduinen kreeg te maken met en verlies van 650.000 euro in 2022 nadat in 2021 nog een winst van 7,1 miljoen euro werd geboekt. Vanwege een te lage Debt Service Coverage Ratio (DSCR) en EBITDA-marge moest GGZ Rivierduinen een waiver krijgen van BNG Bank. De bank heeft die waiver gegeven en het bestuur benadrukt dat dit vertrouwen afgeeft in de onderneming en dat in 2023 de verwachting is dat aan de afspraken met de bank wordt voldaan. In het eerste kwartaal was het resultaat positief en iets boven begroting.

Hoge administratieve lasten

Naast de, volgens de sector, te lage compensatie voor indirecte tijd in het zorgprestatiemodel, bleken behandelaren bij GGZ Breburg ook korte contacten tot 15 minuten niet te registreren. Dit vanwege de relatief hoge administratieve lasten. Hierdoor miste de instelling omzet.

GGZ Breburg benadrukt sowieso zich hard te willen maken voor het verlagen van de lasten in de sector. “Alle transities die de afgelopen jaren zijn uitgerold, hebben weerslag op de GGZ”, schrijft het bestuur. “Het gevolg is dat GGz Breburg met een veelvoud aan financiers, contracten, productieplafonds en specifieke afspraken te maken heeft. Dit levert, naast een stijging van de administratieve lastendruk, ook een onzekerheid op over de juistheid en volledigheid van de inkomsten.”

GGZ Breburg maakte nog net winst in 2022, maar voldeed niet aan de EBITDA-norm verbonden aan een lening van de Rabobank. De zorgaanbieder kreeg hiervoor een waiver en maakte schriftelijke afspraken voor komende jaren

Verandertraject

Altrecht zag de omzet flink dalen. Het daalde van 265 miljoen euro naar 242 miljoen euro, en de kosten daalden niet genoeg mee. Daardoor ontstond er een verlies van 1,2 miljoen euro. “De invoering van ZPM heeft een zware wissel getrokken op het resultaat van Altrecht”, schrijft de instelling. Het effect van een te laag tarief binnen het ZPM werkte extra sterk door bij een geïntegreerde aanbieder met een zware cliëntenpopulatie zoals Altrecht.

De zorgaanbieder kreeg een waiver van BNG nadat de DSCR-ratio te laag was, een norm die Altrecht in 2023 overigens ruimschoots denkt te halen. Een omvangrijk verandertraject is opgestart om de declarabiliteit te verbeteren. Verder is er een bezuinigingsprogramma gestart en worden projecten die niet bijdragen aan resultaatsverbetering niet uitgevoerd.

 

Bron: zorgvisie.nl